eurocom2000.depo.vidin.001_600_358_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • PPHM канализационни тръби SN16 DN600 до DN1000
  • тръба HDPE DN63 до DN630
  • Спирателна арматура DN80 до DN350
  • Детайли от PE100 - по задание
  • PE дренажна тръба DN355
  • тръба HDPE DN160 – за газ

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Депо за битови отпадъци гр. Видин – част ВиК